සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Jun 26, 2020

රිදුම් !

දවා හළු කල පසු
වසන්ත

ඉකිබිඳියි!

සරත් සමයක
මතක