සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Aug 26, 2020

පෙඟී ගිහින් සිතිවිලිවත් නෑ !

 අතිශය ශූෂ්ක කලාපයක

ඇනි ඇනී විස කටු තුඩු

රිදුම් දෙද්දීත් පය

ඇවිද යමි

නවතිනු බැරි නිසාම


ගිලි ගිලී කර වටක් කළල් දිය මත

හිරවෙද්දීත් හුස්ම

නො එල්ලී පිඳුරු ගස් වල

පිහිනමි

මියෙන්නටවත් අවසර නැති නිසාම


පිහිට වන්නට නොවේ

අසා ඉන්නටවත් දුක

කියන්නට කෙනෙක් නැති දා

ගොලුවෙමි

මුනිවත  ඇවැසි නිසාම


හැල්මේ දුවන ජීවිතය

පුංචි ඉස්පාසුවක  කෙළවර 

ඉඳහිටක නැවතී

සොයමි 

මූනිච්චාවට ආදරෙයි කියූ අය