සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Mar 24, 2018

ඔයා අහසක් වගේ !

ඔයා දන්නැති
ලොකු කතාවක්
ඇස් අඟිස්සක තියෙනවා

හිතේ උන්නද
නොඋන්නද මා
ඔයා ගැන නිති හිතනවා

ඔයා අහසක් වගේ
දුර බව දැනෙනකොට
දුක දැනෙනවා

ගලක් වාගේ
දරා ගත්තද
ඇස් වලින් දුක ගලනවා

කමක් නෑ මම
හෙටත් අද වගෙ
මඟ බලාගෙන ඉන්නවා

Mar 21, 2018

නුඹ !නුඹ ,
සල්ලාල වෙරළක්
තුරුල්ලට එන හැම රළම
බදාගෙන සිඹින !

මම ,
සිප්පි කටුවක්
ඒ රැල්ල වෙරළින්
ඈතටම වීසිකල !

Mar 19, 2018

No entry !

සමනල්ලු පියාඹන්නෙ
උන්ට රිසි තැන
වෙඩි කෑවත් නවතිනවද උන්
No entry බෝඩ් ළඟ